TransfertoCOOPS

– Innovativa affärsmodeller för personalövertagande av företag

Coompanion

Nationellt är det Coompanion som tagit initiativ till en svensk modell för att transformera företag till personalägda kooperativ. Coompanion tillhandahåller bl.a. avgiftsfri rådgivning till er som vill starta medarbetarägdaföretag, andra kooperativa företag m.m. Coompanion hittar du regionalt genom 25 lokalkontor.

I fråga om transformering är det Coompanion i Värmland, Värmlandskooperativen, som leder utvecklingsarbetet.

KFO

KFO är en arbetsgivar- och intresseorganisation för kooperativa och ömsesidiga företag, verksamheter inom idéburen välfärd och för civilsamhällets organisationer.

Arbetsgivarföreningen KFO organiserar 4000 medlemsföretag som tillsammans har 105 000 anställda. Vi bildades 1943 och är Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation vid sidan av Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vi är partipolitiskt obundna, men driver våra medlemmars intressen både vid förhandlingsbordet och på den politiska arenan.

Gemensamt för våra medlemmar är att de bedriver verksamheter som är långsiktiga, hållbara och värderingsstyrda. Inflytande och demokrati är viktiga ledord, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer medlemmar, kunder eller brukare till godo.

Vi ska ta tillvara våra medlemmars intressen och särart i syfte att stärka den kooperativa och idéburna sektorns förutsättningar. Vi vill påverka den politiska agendan i en riktning som gynnar utveckling, tillväxt och konkurrenskraft för våra medlemmar.